Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ sáu, 8/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 1152

Thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2016 - 2017

Thông báo xét tuyển viên chức 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

_______________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________________________

Số: 267 /TB-UBND

Quận 4, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Quận 4 năm 2016.

_______________

         

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tổ chức xét tuyển viên chức Quận 4 năm 2016;

 Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo tổ chức xét tuyển viên chức Quận 4 năm 2016, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu nhu cầu vị trí việc làm, trình độ chuyên môn viên chức cần tuyển (có bản phụ lục kèm theo):

 1. Sự nghiệp khác: 50
 • Trung tâm Y tế Dự phòng: 17
 • Bệnh viện: 29
 • Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình: 03
 • Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng: 01

2. Sự nghiệp giáo dục: 126

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Về điều kiện dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức;

a) Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với thực tế của đơn vị tuyển dụng nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Người dự tuyển có trình độ chuyên môn Đại học, Cao đẳng, chứng chỉ  Ngoại ngữ trình độ B trở lên, Tin học Văn phòng.

- Người dự tuyển có trình độ chuyên môn Trung cấp, chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A, Tin học Văn phòng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

IV. Hồ sơ dự tuyển:

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do  cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

* Lưu ý: hồ sơ dự tuyển 02 bộ, đựng trong phong bì xếp theo thứ tự từ a đến e.

VI. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

 1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 30/6/2015 đến 16 giờ ngày 26/7/2015.
 2. Địa điểm nhận hồ sơ:  

  - Phòng Nội vụ Quận 4 (Địa chỉ số 05 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4  (lầu 2), Số điện thoại liên hệ: 08.38.265.587) nhận hồ sơ của các ứng viên đăng ký dự tuyển tại các đơn vị: Bệnh viện Quận 4, Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 4 ; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 4; Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Quận 4.

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 (74 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4,  Số điện thoại liên hệ: 08. 39.401.196) nhận hồ sơ của các ứng viên đăng ký dự tuyển tại các trường học.

 3. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/người./. 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ TP;

- TT. Quận ủy;

- TT. UBND Quận;

- Phòng Nội vụ;

- Các Đơn vị Sự nghiệp công lập;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Hoàng Quân

 

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hồng Duyên

Tin cùng chuyên mục

164